Wielokrotnie słyszałam opinię, że warto walczyć o orzeczenie przez sąd rodzinny rozwodu z winy jednego z małżonków, dzięki czemu małżonek niewinny rozkładu pożycia będzie mógł uzyskać alimenty od małżonka winnego.
Nie jest to jednak tak oczywiste i żądanie zasądzenia alimentów w takiej sytuacji nie zawsze będzie skuteczne.
Kwestię alimentów należnych pomiędzy małżonkami po rozpadzie małżeństwa i orzeczeniu rozwodu z winy jednego z nich, reguluje art. 60 § 2 k.r.i o., stanowiąc, że jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
W wyroku z dnia 14 lutego 2001 r. do sygn. akt I CKN 1341/00, Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie istnieje obligatoryjnie w każdym bez wyjątku przypadku, gdy tylko spełnione są ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 60 § 2 krio. Przez użycie słów „sąd może orzec”, dał wyraz pewnej swobodzie (nie dowolności) sędziowskiej, która pozwoli sądowi na oddalenie powództwa, jednakże tylko wyjątkowo, gdy będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody. Dorosły, sprawny życiowo i zdrowotnie człowiek powinien w pierwszym rzędzie starać się wykorzystać własne możliwości samodzielnego utrzymania się, a dopiero potem liczyć na pomoc innych.
W uchwale pełnego składu Izby Cywilnej III CZP 91/86 z 16 grudnia 1987 r., OSN 1988/4/86, zawierającej wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty, w tezie XIII Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązek alimentacyjny małżonka wyłącznie winnego nie istnieje obligatoryjnie w każdym bez wyjątku przypadku, gdy tylko spełnione są ogólne przesłanki wyraźnie określone w art. 60 § 2 krio. W uchwale tej zwraca się uwagę, że ustawodawca uważał za konieczne uwzględnienie wszystkich nie dających się ująć ściśle i z góry przewidzieć okoliczności każdego przypadku.
Jak wynika z treści wyżej przytoczonego przepisu oraz z orzecznictwa Sądu Najwyższego, orzeczenie rozwodu z winy jednego z małżonków, nie powoduje automatycznie powstania obowiązku zapłaty przez niego na rzecz drugiego małżonka alimentów, obowiązek taki może powstać dopiero w momencie spowodowania przez rozwód istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, którą to okoliczność należy wykazać w postępowaniu w przedmiocie alimentów. Co więcej, nawet w przypadku wykazania istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może, a nie musi, zasądzić na jego rzecz alimenty, co zawsze będzie uzależnione od okoliczności konkretnej sprawy.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone