Odpowiadając na powyższe pytanie, należy ustalić dwie kwestie – jaki sąd właściwy jest do prowadzenia sprawy o rozwód oraz według jakiego prawa sprawa o rozwód będzie prowadzona.

1. Jaki sąd właściwy w sprawie o rozwód?

W Unii Europejskiej, gdzie, a konkretnie przed sądem jakiego Państwa można prowadzić sprawę rozwodową wskazują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane w skrócie rozporządzeniem Bruksela II a).
Zgodnie z jego art. 3 w sprawach orzeczeń dotyczących rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa jurysdykcję mają sądy państwa członkowskiego,
a. na którego terytorium:
– oboje małżonkowie mają zwykły pobyt, lub
– małżonkowie mieli ostatnio oboje zwykły pobyt, o ile jedno z nich ma tam nadal zwykły pobyt, lub
– strona przeciwna ma zwykły pobyt, lub
– w przypadku wspólnego pozwu lub wniosku jedno z małżonków ma zwykły pobyt, lub
– powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam od przynajmniej roku bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku, lub
– powód lub wnioskodawca ma zwykły pobyt, jeżeli przebywał tam przynajmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed wniesieniem pozwu lub wniosku i jest obywatelem tego państwa członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swój „domicile”;
b. którego obywatelstwo posiadają oboje małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają swój wspólny „domicile”.

2. Jakie prawo właściwe w sprawie o rozwód?

W Polsce, na to jakie prawo znajdzie zastosowanie w sprawie rozwodowej wskazują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Zgodnie z art. 54 zasadą jest, że rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa. Zgodnie natomiast z art. 2 jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa.

Z powyższego wynika, że jeśli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi, a mieszkają za granicą, w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, to co do zasady możliwe jest prowadzenie sprawy rozwodowej przed sądem polskim na podstawie prawa polskiego. Każda konkretna sytuacja wymaga jednak indywidualnej oceny.

Zostaw Komentarzkamz3

Znajdź Kancelarię:

Dane kontaktowe

  • E-mail

    kancelaria@adwokatzawira.pl

  • Telefon

    600 247 064

  • Adres

    Rynek 11, 34-400 Nowy Targ, (I piętro)

Bez nazwy-1

Kancelaria Adwokacka Magdalena Zawira - Kruk 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone